Kiến thức trading

Hôm nay có gì? Chia sẻ Trường Monney 08/12/2021

Một cú giảm mạnh gần 100 điểm, sau khi có cú lủng 1.422 thì nhà đầu tư hoảng loạn. Sự hồi phục trở lại do nhà đầu tư cảm thấy giá thấp không muốn bán giá thấp dẫn đến...