Kiến thức trading

Case Study tăng giá của cổ phiếu TMT 2015

Dưới đây là Hiện tượng toàn cầu về tài chính, vĩ mô toàn cầu. Tư duy cổ phiếu vượt trội & tìm bằng chứng của chúng thông qua hiện tượng FOMO toàn cầu. Hội chứng đầu...

CHÁNH KIẾN - CHÁNH ĐỊNH - THÀNH TỰU

=> Nhận thức, quan niệm đúng cách đầu tư quyết định đến sự nghiệp mỗi người, MỌI CỔ PHIẾU TĂNG GIÁ ĐỀU CÓ NGUYÊN NHÂN, bạn gieo trồng bản thân ở nguyên nhân nào thì sẽ...