Kiến thức trading - Trang 12

Margin trên ttck (tiếp tục với góc nhìn khác)

Tay nhanh hơn não, kể cả những chuyên gia. NĐT dày kinh nghiệm. Hãy đọc sẽ hiểu tinh hoa về margin của TTCK từ ngày xưa đến nay. Đặc biệt sẽ khai thông những Trader tay nhanh hơn não. Giúp...