Kiến thức trading - Trang 8

Case Study tăng giá của cổ phiếu TMT 2015

Dưới đây là Hiện tượng toàn cầu về tài chính, vĩ mô toàn cầu. Tư duy cổ phiếu vượt trội & tìm bằng chứng của chúng thông qua hiện tượng FOMO toàn cầu. Hội chứng đầu...

CHÁNH KIẾN - CHÁNH ĐỊNH - THÀNH TỰU

=> Nhận thức, quan niệm đúng cách đầu tư quyết định đến sự nghiệp mỗi người, MỌI CỔ PHIẾU TĂNG GIÁ ĐỀU CÓ NGUYÊN NHÂN, bạn gieo trồng bản thân ở nguyên nhân nào thì sẽ...