quản lý rủi do

Chia sẻ ngày 23/11/2021 Trường Money

Chia sẻ ngày 23/11/2021 Trường Money

CHÀO CẢ NHÀ MỘT BUỔI SÁNG AN LÀNH 1. NHÀ MÌNH XEM LẠI DANH MỤC CỦA MÌNH, QUẢN TRỊ NÓ LẠI, QUẢN TRỊ MỘT CÁCH LIÊN TỤC. CÁI GÌ CHƯA TỐT TRONG ĐÓ...